084872
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
98
116
520
83460
1644
2386
84872

Your IP: 192.168.2.69
2019-11-14 22:55

"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

Post by mahasarakham
on 26 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 56

ผู้บริหารจังหวัด

Post by mahasarakham
on 21 กุมภาพันธ์ 2560
ฮิต: 588

ผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม

                                                                                              

 

                                                                                     

โครงสร้างองค์กร

Post by mahasarakham
on 25 มกราคม 2561
ฮิต: 511

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post by Super User
on 25 กุมภาพันธ์ 2559
ฮิต: 764

วิสัยทัศน์  พันธกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็นมาตรฐาน

และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

 

พันธกิจ

                                                         1.       กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

                                                         2.       กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

                                                         3.       ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                                                แรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

                                                         4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

หมวดหมู่รอง