109326
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
120
173
921
106178
6138
3565
109326

Your IP: 192.168.2.69
2020-05-28 13:22

"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

Post by mahasarakham
on 26 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 97

โครงสร้างองค์กร

Post by mahasarakham
on 25 มกราคม 2561
ฮิต: 676

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post by Super User
on 25 กุมภาพันธ์ 2559
ฮิต: 857

วิสัยทัศน์  พันธกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็นมาตรฐาน

และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

 

พันธกิจ

                                                         1.       กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

                                                         2.       กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

                                                         3.       ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                                                แรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

                                                         4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

ผู้บริหารจังหวัด

Post by mahasarakham
on 21 กุมภาพันธ์ 2560
ฮิต: 730

ผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม

                                                                                              

 

 

                                                                                     

ตราสัญลักษณ์

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 578
 

 

  • เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
    ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

หมวดหมู่รอง