045587
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
60
151
973
43558
3160
8376
45587

Your IP: 192.168.2.69
2018-04-21 07:36

โครงสร้างองค์กร

Post by mahasarakham
on 25 มกราคม 2561
ฮิต: 156

ผู้บริหารจังหวัด

Post by mahasarakham
on 21 กุมภาพันธ์ 2560
ฮิต: 308

ผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม

                                                                                              

 

                                                                                     

ตราสัญลักษณ์

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 164
ภาพตราสัญลักษณ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

  • เทพบดีองค์กลาง พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ พระหัตถ์ขวาประสาทพร มีหน้าที่รักษาความเป็นธรรม เปรียบเสมือนรัฐบาล ซึ่งทำหน้าที่รักษาความเป็นธรรมและอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ประชาชน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือ
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องขวา พระหัตถ์ขวาถือม้วนสารา หมายถึง นายจ้าง
  • เทพบดีผู้อยู่เบื้องซ้าย พระหัตถ์ขวาถือผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายถือดิ่ง หมายถึง ลูกจ้าง
    ทั้งสามองค์เหาะลอยเปล่งรัศมีอยู่เหนือลายเมฆภายในวงกลมเดียวกัน ซึ่งความหมายถึง ความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจกันทุกฝ่าย เพื่อความเจริญก้าวหน้าในกิจการันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของชาติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Post by Super User
on 25 กุมภาพันธ์ 2559
ฮิต: 339

วิสัยทัศน์  พันธกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็นมาตรฐาน

และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

 

พันธกิจ

                                                         1.       กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

                                                         2.       กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย

                                                         3.       ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                                                แรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย

                                                         4.       พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

โครงสร้างองค์กร

Post by Super User
on 03 ธันวาคม 2558
ฮิต: 301

 

โครงสร้างองค์กรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

  

 

 นายสว่าง  วีรกิจบริการ

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

 

  กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

   

นางพะเยาว์  เลียวลิขิต

                       นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                                

                                                        

                                                                                                   

                              นางสุจิตรา  วันดี                                                   นายคณิต  ภากรมณี

                                                           นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                                                                นิติกรชำนาญการ

 

         

                                                                                                                                                           

                                                                                          นางสาวพรณิภา  อุทกัง                                              

                                                                                                    นักวิชาการแรงงาน                                                                                        

                                       

 

กลุ่มงานอำนวย

 นางสาวนุชลี  ดวงเพียอ้ม

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

                                                                                                                                              

                                                   นางสาวมัชนก  วรสินธุ์                                                                 นางสาวชุติมา  วงษ์ชารี

                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน                                                         เจ้าพนักงานแรงงาน

                                                                      

                                                                                                                                                                                                      นายโชคชัย  ไผ่ป้อง                                                                                  นายบุรี  เสงี่ยมพงษ์

                                 พนักงานขับรถยนต์                                                                                   พนักงานขับรถยนต์

          

                                                                                                                                                                                          

                                             นายสำเร็จ  ธานี                                             นางสุธรรมมา  คำพิมพ์

                                 พนักงานขับรถยนต์                                          พนักงานทำความสะอาด

 

 

   

หมวดหมู่รอง